گزارش
گزیده خبرها

اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه

اعلام نتیجه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 8
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اعلام نتیجهاعلام نتیجه
79آزمون آنلاین مرحله دوم 921392/06/011392/05/10مشاهده
63 92 آزمون آزمایشی مرحله اول1392/02/191391/12/27مشاهده
3892 هماهنگ مرحله هشتم1392/12/161392/12/24مشاهده
3792 هماهنگ مرحله هفتم1392/11/111392/11/19مشاهده
3392 هماهنگ مرحله سوم1392/06/011392/05/10مشاهده
3292 هماهنگ مرحله دوم1392/04/141392/04/25مشاهده
3192 هماهنگ مرحله اول1392/02/271392/02/30مشاهده
1791 هماهنگ مرحله هشتم1391/12/181391/12/27مشاهده